ขั้นตอนการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ.๒๕๒๘)