การขออนุญาตค้าของป่าหวงห้ามหรือมีไว้ในครอบครอง เกินปริมาณที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗)