บุคลากร


นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตไม้ ของป่าเเละเลื่อยโซ่ยนต์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางชุติกาญจน์  สรรเสริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจารุวรรณ กลิ่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายศักดิ์สิทธิ์ แสนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

 

นางสาวรัชนู  สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวอนุสรา  ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทิน กัลยาวงศา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ สีทับทิม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์

ภาคเหนือ

นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ
 

นายรมินทริ์ มหาปั้น

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ

ฝ่ายแผนและงบประมาณอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวอจิรวดี เหลาจันทึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นางมลทิพย์ หลำสาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวสุนิศา  บางบ่อ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนและงบประมาณอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวฟาติมา นพคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) 

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนและงบประมาณอีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์

ภาคกลาง

นางมารศรี  แก้วปราณี

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง

 

นายอดิเทพ ปะมะ

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

 

นางสาวสุกัญญา รอดเพ็งสังคหะ

นักวิชาการป่าไม้

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้ 

ของป่าเเละเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้

อีกหน้าที่หนึ่ง

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวเยาวลักษณ์ อ่างบัว

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายฐานันดร เพ็ชรดี

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาว กาญจนา วันเห่า
นักวิชาการปฎิบัติการ
ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ
ฝ่ายแผนและงบประมาณอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวสายฝน จาดภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายจุลเดช ทองคำชุม

นักวิชาการป่าไม้

ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายอนุญาตไม้ 

ของป่าเเละเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ

อีกหน้าที่หนึ่ง

ช่วยปฏิบัติงานส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

นางสาวศรุตา จอนไธสง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์

ภาคใต้

นายเอกธัช  วรนิธิภัค

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้

นายชาติวัฒน์ จันทร์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นางสาวภูษณิศา ศิลาอ่อน

นิติกร

นางสาวทิพาภรณ์ โพธิ์เสือ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายวิเชียร ศิลปสมบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)