แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

สำหรับข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้
เรียน     เลขนานุการกรมป่าไม้
ด้วย นาย/นาง/นางสาว นามสกุล
ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ฝ่าย/ส่วน/กลุ่ม
สำนัก/กอง
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  กรณี 1. ขอมีบัตรครั้งแรก (แนบสำเนาคำสั่งเกษียณ/คำสั่งลาออก)
    2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
  บัตรหมดอายุ (แนบสำเนาของบัตรเก่า หรือแนบบัตรเก่า)
  บัตรหายหรือถูกทำลาย (แนบหลักฐานใบแจ้งความ)
    หมายเลขของบัตรเดิม (ถ้าทราบ)
  3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก
    เปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ (แนบสำเนาคำสั่ง)
    เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล(แนบหลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล)
    ชำรุด (แนบบัตรเก่า)
    อื่นๆ เช่น ย้าย
  ได้แนบรูปถ่าย สองใบ มาพร้อมกับเอกสารนี้แล้ว และหลักฐานอื่นๆ