สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้422
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้615
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3374
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3531
mod_vvisit_counterเดือนนี้13012
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18452
mod_vvisit_counterทั้งหมด2052909

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 395 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
ขั้นตอนในการขออนุญาต PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 07:%M

 

เอกสารหลักฐาน

1. บัญชีรายการไม้หรือของป่า

2. เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งไม้และของป่า ดังต่อไปนี้

    2.1 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องเสียค่าภาคหลวง ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง หรือเอกสารแสดง
    ว่าได้รับอนุญาต ให้ผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวง ถ้าเป็นไม้ที่ผู้รับอนุญาตทำไม้ได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง ต้อง
    มีใบอนุญาตทำไม้โดยได้รับการยกเว้นค่าภาคหลวง

    2.2 ถ้าเป็นไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาต ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการนำเข้าเขตด่านป่าไม้ เว้นแต่นำไปเพื่อ
    ใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้น

    2.3 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าของกรมศุลกากร ใบขนสินค้า
    ขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้าและสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่แสดงว่าเป็นไม้หรือของป่าที่นำมาจาก
    ต่างประเทศ ซึ่งผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไม้หรือ ของป่าดังกล่าว

    2.4 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าขายไม้หรือของป่า แล้วแต่กรณี

    2.5 ถ้าเป็นไม้หรือของป่าที่ได้ออกใบเบิกทางหรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปมาแล้ว และแสดงใบเบิกทางหรือหนังสือ
    กำกับไม้แปรรูปดังกล่าว แทนเอกสารหลักฐานตาม
2.1,2.2,2.3 และ 2.4 ก็ได้

    2.6 เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการได้มาซึ่งไม้หรือของป่าตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด


*หมายเหตุ*

- ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 39 ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต้องมีใบเบกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วย ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง

- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 40 "ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ผ่านด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้น โดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่า หรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้นแล้วแต่กรณี ภายในกำหนด 5 วัน นับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านป่าไม้แล้ว จึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้การอนุญาตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้า"