สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้426
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้615
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3378
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3531
mod_vvisit_counterเดือนนี้13016
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18452
mod_vvisit_counterทั้งหมด2052913

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 399 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนกุมภาพันธ์2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป
เรื่อง
20 กุมภาพันธ์ 2561 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ4
20 กุมภาพันธ์ 2561 ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้
20 กุมภาพันธ์ 2561 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา178วรรคสามที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐธรรมนูญมาตรา178วรรคสอง หรือไม่
19 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่68
2 กุมภาพันธ์ 2561 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

 
เดือนมกราคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
24 มกราคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมารงบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
24 มกราคม 2561 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
23 มกราคม 2561 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
23 มกราคม 2561 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
22 มกราคม 2561 การปรับเพิ่มระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
19 มกราคม 2561 ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการ
17 มกราคม 2561 ให้ด่านป่าไม้ังกัดป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสังกัดส่วนด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
16 มกราคม 2561 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนานในหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552
10 มกราคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2560และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้มไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
8 มกราคม 2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
5 มกราคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
เดือนพฤศจิกายน 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
 30 พฤศจิกายน 2560  ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่3/2560
 30 พฤศจิกายน 2560  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามกฏกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 30 พฤศจิกายน 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 30 พฤสจิกายน 2560  อัตราค่ายริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและหมวดที่7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทศนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
 30 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือ
 30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 30 พฤศจิกายน 2560  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่5/2560
30 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมป่าไม้
30 พฤศจิกายน 2560 การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 22 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้
21พฤศจิกายน 2560 ขอส่งสำเนาหนังสือ
21 พฤศจิกายน 2560 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
 13 พฤศจิกายน 2560  หลักสูตรฝึกอบรมประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
 7 พฤศจิกายน 2560  ขอส่งสำเนาหนังสือรายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
 7 พฤศจิกายน 2560  ระเบีบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560และประกาศ ก.พ.เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2560 รายละเอียดเข้าดูในเว็ปกรมป่าไม้
7 พฤศจิกายน 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560รายละเอียดเปิดดูในเว็ปกรมป่าไม้
6 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกันกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 6 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น"รุ่นที่3และหลักสูตร"ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง"รุ่นที่2
 2 พฤศจิกายน 2560
 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเวียนหนังสือราชการของส่วนด่านป่าไม้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม

 
เดือนธันวาคม2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
26 ธันวาคม 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
25 ธันวาคม 2560 การตรวจสอบสินค้าไม้จากต่างประเทศ
21 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรมการพิจารณาคัดเลือก"เพชรรัสแสง"บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้
21 ธันวาคม 2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
21 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รับผิดชอบ
21 ธันวาคม 2560 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
21 ธันวาคม 2560 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 ธันวาคม 2560 แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
19 ธันวาคม 2560 แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับกรมที่ดิน
1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้เจ้าที่ปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้หน่วงงานจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
เดือนตุลาคม2560 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 07:%M
 
 
ว/ด/ป เรื่อง
20 ตุลาคม 2560 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
4 ตุลาคม 2560
ห้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4