สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้824
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้971
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5677
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4668
mod_vvisit_counterเดือนนี้19128
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา24654
mod_vvisit_counterทั้งหมด1875639

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 601 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนพฤษภาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
8 พฤษภาคม 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ
8 พฤษภาคม 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ1
8 พฤษภาคม 2561 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำวันที่ 1 เมษายน 2561
1 พฤษภาคม 2561 ขอนำเสนอสิทธิพิเศษในการจองซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร กรมป่าไม้
1 พฤษภาคม 2561 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้บำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
1 พฤษภาคม 2561 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
1 พฤษภาคม 2561 นายธนู ศรีวะโล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเสียชีวิต
1 พฤษภาคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ของกรมป่าไม้ พ.ศ.2561
 
เดือนเมษายน2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมหัวหน้าด่านป่าไม้
25 เมษายน 2561 การขอกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าที่ได้รับการปรับเพิ่มระดับชั้นงาน
18 เมษายน 2561 ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย
18 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
18 เมษายน 2561 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
18 เมษายน 2561 สรุปการประชุมปรับปรุง(ร่าง)ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ20ปี(พ.ศ.2560-2579)
18 เมษายน 2561 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
18 เมษายน 2561 แนวทางการเร่งรัดกาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10 เมษายน 2561 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้
9 เมษายน 2561 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 เมษายน 2561 คำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ สือสวน/สอบสวนข้อเท็จจริงและวินัย รวมทั้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
9 เมษายน 2561 สรุปผลการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
 
เดือนกุมภาพันธ์2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป
เรื่อง
20 กุมภาพันธ์ 2561 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ4
20 กุมภาพันธ์ 2561 ยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้
20 กุมภาพันธ์ 2561 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา178วรรคสามที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐธรรมนูญมาตรา178วรรคสอง หรือไม่
19 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่68
2 กุมภาพันธ์ 2561 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

 
เดือนมีนาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
28 มีนาคม 2561 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
28 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันการรับเงินสินบนของกรมป่าไม้
27 มีนาคม 2561 การพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจตามพระราชบัญญติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
27 มีนาคม 2561 ขอให้แจ้งเวียนประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของผู้บริหารสูงสุด ของกรมป่าไม้
27 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.
 22 มีนาคม 2561  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้
15 มีนาคม 2561 ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่6-12มีนาคม2561
15 มีนาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 มีนาคม 2561 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Training Needs Survey)ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 มีนาคม 2561 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
6 มีนาคม 2561 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
6 มีนาคม 2561 การบริหารจัดการกรณีมีกลุ่มประชาชนมายื่นเสนอเรื่องร้องเรียน
6 มีนาคม 2561 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชกาเนื่องใจการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2561(ระเบียบ บ.ท.ช.)ข้อ10.5วรรคแรก
2 มีนาคม 2561 การทดสอบหลักสูตรICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่14
 
เดือนมกราคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
24 มกราคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมารงบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
24 มกราคม 2561 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกด่านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
23 มกราคม 2561 การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของกรมป่าไม้และการคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคาร/สำนักงาน
23 มกราคม 2561 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
22 มกราคม 2561 การปรับเพิ่มระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
19 มกราคม 2561 ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการ
17 มกราคม 2561 ให้ด่านป่าไม้ังกัดป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสังกัดส่วนด่านป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
16 มกราคม 2561 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนานในหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552
10 มกราคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2560และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้มไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560
8 มกราคม 2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
5 มกราคม 2561 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4