สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้222
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้739
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4250
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5617
mod_vvisit_counterเดือนนี้14203
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18324
mod_vvisit_counterทั้งหมด2072424

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 501 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
No Active Advert Groups

ข่าวกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรม

-
+
5

หนังสือเวียน

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวล่าสุด

-
+
1
เดือนสิงหาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
15 สิงหาคม 2561 การจัดวื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปี2561
 
เดือนกรกฎาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.พระฉายาลักษณ์พร้องตั้งเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษา 28 กรกฎาคม2561
12 กรกฎาคม 2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 กรกฎาคม 2561 รายงานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรมมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่2/2561
10 กรกฎาคม 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมารรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
10 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจและการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2561
4 กรกฎาคม 2561 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนงานอนุญาตนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
3 กรกฎาคม 2561 แบบคำขอแนบท้ายระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยารนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560
3 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลุกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560
 
เดือนเมษายน2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
26 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมหัวหน้าด่านป่าไม้
25 เมษายน 2561 การขอกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าที่ได้รับการปรับเพิ่มระดับชั้นงาน
18 เมษายน 2561 ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย
18 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
18 เมษายน 2561 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้
18 เมษายน 2561 สรุปการประชุมปรับปรุง(ร่าง)ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ20ปี(พ.ศ.2560-2579)
18 เมษายน 2561 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
18 เมษายน 2561 แนวทางการเร่งรัดกาสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10 เมษายน 2561 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้
9 เมษายน 2561 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 เมษายน 2561 คำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ สือสวน/สอบสวนข้อเท็จจริงและวินัย รวมทั้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
9 เมษายน 2561 สรุปผลการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
 
เดือนพฤษภาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
8 พฤษภาคม 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ
8 พฤษภาคม 2561 ขอส่งสำเนาหนังสือ1
8 พฤษภาคม 2561 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำวันที่ 1 เมษายน 2561
1 พฤษภาคม 2561 ขอนำเสนอสิทธิพิเศษในการจองซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร กรมป่าไม้
1 พฤษภาคม 2561 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและมอบหมายเขตตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้บำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
1 พฤษภาคม 2561 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
1 พฤษภาคม 2561 นายธนู ศรีวะโล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเสียชีวิต
1 พฤษภาคม 2561 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ของกรมป่าไม้ พ.ศ.2561
 
เดือนมีนาคม2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 07:%M
ว/ด/ป เรื่อง
28 มีนาคม 2561 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
28 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันการรับเงินสินบนของกรมป่าไม้
27 มีนาคม 2561 การพิจารณาในเรื่องการมอบอำนาจตามพระราชบัญญติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
27 มีนาคม 2561 ขอให้แจ้งเวียนประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของผู้บริหารสูงสุด ของกรมป่าไม้
27 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.
 22 มีนาคม 2561  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้
15 มีนาคม 2561 ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่6-12มีนาคม2561
15 มีนาคม 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 มีนาคม 2561 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Training Needs Survey)ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 มีนาคม 2561 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
6 มีนาคม 2561 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
6 มีนาคม 2561 การบริหารจัดการกรณีมีกลุ่มประชาชนมายื่นเสนอเรื่องร้องเรียน
6 มีนาคม 2561 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร)และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชกาเนื่องใจการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2561(ระเบียบ บ.ท.ช.)ข้อ10.5วรรคแรก
2 มีนาคม 2561 การทดสอบหลักสูตรICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่14
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4