ส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

เกี่ยวกับส่วนภาคีฯ

ภารกิจของส่วนภาคีฯ

  1. พัฒนากลยุทธ์มาตราการ ด้านการจัดการและด้านสังคม เพื่อดำเนินการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากับมาตราการด้านกฎหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่า เช่น โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด

3. ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมและประสานการจัดตั้งเครือข่าย รสทป. ตลอดจนบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

5. ประสานและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (MOU)

 

6. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

0
เป้าหมายเครือข่าย รสทป.
0
เครือข่าย รสทป. ปี 51-63
0 +
จำนวนสมาชิก รสทป.
0
จำนวนวิทยากร รสทป.