เจ้าหน้าที่ส่วนภาคีฯ

พวกเราจะพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต

75448
นายมนต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์

Mr. Monmanatt Semsawat

ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

Director of Parties for the forest protection network

Tel. 09-2265-5229 ext.5033 Fax 0-2579-8236

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภา บุตรดี

Mrs.Nipa Butdee

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel. 09-7078-9575

68844

นางนวลสกุล ประเสริฐศรีชล

Mrs. Nualsakul Prasertsrichon

นักจัดการงานทั่วไป (พร.)

Tel.08-7073-5575

68843

นางสาวปานิสรา เธียรเงิน

Miss. Panisara Tienngern

เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)

Tel.08-9929-3489

MEE_6581

นางสาวธิดารัตน์ เครือภิมน

Miss. Tidarat Khruenphimon

เจ้าพนักงานธุรการ (พร.)

Tel.08-5083-2103

IMG_5261 4

นายชารินทร์ เนียมศรี

Mr. Charin Niamsri

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-7073-5575

นางสาววราพรรณ เก่งแก้ว

Miss. Warapan Kengkaw

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-70197697

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

Mr.Panupoung Proysurin

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

Tel. 06-1159-5885

MEE_0757 2

นายอาทิตย์ อระเอี่ยม

นักประชาสัมพันธ์ (พร.)

Mr. Atit Ora-Eam

Tel.08-7562-5612

S__175521794

นายนที สุขสง่า

Mr. Natee Suksanga

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-3191-8021

ฝ่ายประสานความร่วมมือ

IMG_5389

นายตุลยวัฒน์ หอมภู่

Mr.Tunyawat Hompoo

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายประสานความร่วมมือ

Tel. 09-7078-9575

MEE_2622

นางสาวมาริษา ประทุมสิทธิ์

Miss Marisa Prathumsit

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.06-5352-8999

MEE_5669

นางสาวมนชนก วงษ์วิจิตร

Miss Monchanok Wongwijit

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel.08-7562-5612

IMG_5260 4

นางสาวณัฐธิดา เสติ

Miss Nuttida Seti

นักวิชาการป่าไม้ (พร.)

Tel. 08-8730-5128