บุคคลากร


นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ

นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน

นายพงศ์สันต์  ดนูพิทักษ์ 

ผู้อำนวยการส่วนติดตามเงื่อนไขการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายอภิชาติ ผิวสอาด

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ส่วนราชการ

นางสาวฐิติพรรณ  แตงหมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิชาติ ชนาธิปกุล

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นางสาวราตรี  บุยรอด

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา คำใจ 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวสุภาพรรณ พุ่มจันทร์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายภูธเรศ กาบคำ

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นายกฤษดา ศรีสง่า

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นางสาวโสภิดา ยี่สุนสี

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นางสาวอุษา เชิดชู

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

นางละเอียด หมอยาดี

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายประสาท จิตต์วารี

พนักงานธุรการ ส4

นางเนาวรัตน์ วงษ์ยี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางศุภินทรา บัวหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นายณธมณ คงทอง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอรทัย หมอยาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรตยา จุมปาทอง

นักวิชาการป่าไม้

นายรวิภาส ศิริเลิศ

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวธนิภัทร ริมฝาย

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวณัฐพร สมรักษ์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาววราลักษณ์ เนตรทิพย์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวภรณี มณีโชติ

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวจิรัชญา ขุนเสถียร

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวปัณฑารีย์ เเสงไสยาศน์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวปาริชาติ ด้วงสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิษณุ จิตต์วารี

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวศรีสุดา อังคะคำมูล 

TOR : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ