บุคคลากร


นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการ

นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม

ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน

นางสาวกุลธิดา คำใจ

ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์สันต์ ดนูพิทักษ์

ผู้อำนวยการส่วนติดตามเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นางสาวฐิติพรรณ  แตงหมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิชาติ ชนาธิปกุล

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

 

นางสาวนนทชา สังข์น้ำมนต์

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวราตรี  บุยรอด

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายสมชาย เลาหะพิพัฒน์ชัย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายภูธเรศ กาบคำ

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นายกฤษดา ศรีสง่า

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นางสาวโสภิดา ยี่สุนสี

นักวืชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

นางสาวอุษา เชิดชู

นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ

พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ

นางเนาวรัตน์ วงษ์ยี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางจารุวรรณ กลิ่นจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวสุมัทนา มหาสุคนธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางฐิติกาญจน์ ศรีสุริยะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวอุไร อิ่มสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางจิราพรรณ์ หลิวปลอด

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางศุภินทรา บัวหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นางเสาวลักษณ์ มณีท่าโพธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นายเชิดศักดิ์ สารสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอรทัย หมอยาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภาคภูมิ มัติโก

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรตยา จุมปาทอง

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

นักวิชาการป่าไม้

นายรวิภาส ศิริเลิศ

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรุ่งกานต์ โลศิริ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร สมรักษ์

นักวิชาการป่าไม้

พี่บิว

นางสาววราลักษณ์ เนตรทิพย์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวนฤมล สมสัตย์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวปัณฑารีย์ เเสงไสยาศน์

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวชนากานต์ ฉินสุมากุล

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิษณุ จิตต์วารี

TOR : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล