ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่1


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 1  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 1  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และอุทัยธานี