ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่2


ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 2  ปฏิบัติและรับผิดชอบงานอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ส่วนที่ 2  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  เชียงราย พะเยาและน่าน