การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:%M
สรุปการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8
(The 8th Meeting of the ASEAN Expert Group on International Forest Policy Processes : AEG-IFPP)ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2012 ณ เมืองพัทยาประเทศไทย
 
                1. การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of the ASEAN Expert Group on International Forest Policy Processes : AEG-IFPP) ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2012 ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย
                2. การประชุมได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ไทย เวียดนาม ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี
                3. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดสู่การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินนโยบายป่าไม้ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of the ASEAN Expert Group on International Forest Policy Processes : AEG-IFPP) และเน้นว่ากระบวนการนโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการผลักดันในด้านต่างๆ ของการดำเนินนโยบายป่าไม้ โดยได้กล่าวถึงการประชุมครั้งแรกของ AEG-IFPP ในปี 2005 และการประชุมที่ตามมาจนถึงขณะนี้ ซึ่งทำให้ได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในความสัมพันธ์ในภูมิภาคของเราเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายป่าไม้ และนี่คือเวลาที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้มองเห็นความสำเร็จของเราและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการก้าวต่อไปในด้านความร่วมมือในการแนะนำนโยบายในระดับภูมิภาคการพัฒนาที่มีต่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแผนยุทธศาสตร์ของการดำเนินการในป่าไม้และการตรวจสอบประเมินผลและการรายงาน ท้ายที่สุดนายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ ปรารถนาที่ให้คณะผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของการประชุมครั้งนี้
                4. แผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านป่าไม้ (2011-2015)
AEC Blueprint, A6 – woodbased priority integration sectors
1. ความร่วมมือในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้
2. การตลาดร่วมและการสร้างภาพลักษณ์
3. การลงทุนในสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
AEC Blueprint, A7 – อาหาร, เกษตร, ป่าไม้
5. เพิ่มการค้าทั้งภายในและนอกอาเซียนและการแข่งขันในระยะยาวของอาหารการเกษตรและป่าไม้ผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ของอาเซียน
6. สร้างความพยายามที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องป่าไม้และผลกระทบจากผลลัพธ์ (2008-2015)
ASCC Blueprint, D8 – ส่งเสริมการจัดการอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
7. สร้างความพยายามเพื่อความเข้มแข็งที่จะควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชข้ามแดนผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชพรรณ 2005-2010 และเครือข่ายความร่วมมือของอาเซียนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย (ASEAN-WEN) เพื่อดำเนินการผูกพันกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES);
ASCC Blueprint, D11 - การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืน
8. การวางแผนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการจัดการป่าในภูมิภาคอาเซียน
9. สร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องในการขจัดความยากจนโดยเฉพาะและการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต และฟอกเงิน
10. สนับสนุนการริเริ่มในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และพยายามส่งเสริมการปฏิรูปและการทำให้เป็นป่าปลูกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (A / R-CDM) และการวินิจฉัยประโยชน์ตอบแทนระหว่างประเทศที่เหมาะสมและการให้ความช่วยเหลือ
11. เพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในภาคป่าไม้เพื่อให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (SFM)
12. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระดับโลก
13. ส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของชุมชนทั้งภายในและโดยรอบพื้นที่ป่าเพื่อความยั่งยืนของป่าและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
14. ส่งเสริมการขจัดการปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืนและกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ รวมทั้งการขจัดและปราบปรามการทำไม้ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปราบปรามการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย เช่น การทุจริต และการฟอกเงิน
16. ดำเนินการวางแผนการทำงานเพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และการกำกับดูแล (FLEG) ในอาเซียน (2008-2015)
B2 Blueprint ASCC ความปลอดภัยทางสังคมและการป้องกันจากผลกระทบด้านลบของการรวมตัวกันและโลกาภิวัตน์
17. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการสนับสนุนกลไกความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในภาคป่าไม้
ASCC Blueprint B4 – การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมการดำเนินชีวิต
18. อำนวยความสะดวกในการวิจัยและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศในการส่งเสริมการรวมกลุ่มความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพการแพทย์แผนปัจจุบัน​​ แพทย์ผสมสานและแพทย์ทางเลือก (TM / CAM) ในระบบการดูแลสุขภาพระดับชาติและระหว่างภาคส่วนอื่น ๆ
19. เพิ่มอำนาจผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมที่แข็งแรงในการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงของการใช้แพทย์แผนปัจจุบัน/ แพทย์ผสมผสานและแพทย์ทางเลือก (TM / CAM)
                5. การหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าของข้อเสนอโครงการ REDD+ และการเตรียมการอาเซียนสำหรับกระบวนการ REDD+ รวมถึงทางเลือกการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้องค์การ UNFCCC
                ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยในการรายงานความคืบหน้า REDD + และแผนการในอนาคต การนำเสนอได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา REDD+ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์แห่งชาติเรื่อง REDD + และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งว่า R-Package จะได้รับการดำเนินการในช่วงปลายระยะที่ 1 สำหรับขั้นตอนต่อไป และแผนการในอนาคตประกอบด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและการให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย การแสวงหาความร่วมมือของอาเซียนเกี่ยวกับการคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ การทำโครงการในระดับภูมิภาค ภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิก การเสริมสร้างศักยภาพและการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูล เหนือ / ใต้ ความร่วมมือในการสร้างทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ และการบรรเทาผลกระทบและแนวทางการปรับตัว
                6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งเรื่อง FLEG ในอาเซียน (2008-2015)
                ในการประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตจาการนำเสนอโดยประเทศไทยเรื่อง FLEGT-VPA ซึ่งกล่าวถึงสถานะปัจจุบันของ VPA และเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
- ประเทศไทยได้มีการยกเลิกการสัมปทานไม้ทั้งหมดอย่างเป็นทางการในปี 1989 ดังนั้นแหล่งที่มาของไม้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกและนำเข้า
- การค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และการวัดขนาดของประเทศคู่ค้าเป็นสิ่งจำเป็น
- ระเบียบไม้แปรรูปสหภาพยุโรปและแผนปฏิบัติการ EU-FLEGT 2003 นี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วย
                ตามสถิติของผลิตภัณฑ์ไม้และไม้แปรรูป (HS CODE 44) ของกรมศุลกากรในปี 2010 พบว่าประเทศไทยส่งออกทั้งหมด 66,959,567,580 บาท และส่วนหนึ่งของการส่งออกนี้เป็นการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเพียง 2,433,596,312 บาทหรือร้อยละ 4 ของการส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2007-2011, สถิติส่งออกไปยังสหภาพยุโรปค่อยๆ ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจากสหภาพยุโรป เช่น ระเบียบไม้แปรรูปของสหภาพยุโรป
สถานะปัจจุบันของ VPA
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ FLEGT
- ในปี 2010 ประเทศไทยได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดตามกฎหมายใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
- ในเดือนมีนาคม ปี 2011 ได้มีการจัดตั้งผู้ประสานงานด้าน FLEGT ในกรมป่าไม้
การเตรียมการของกระบวนการ VPA ในประเทศไทย
- การสร้างความตระหนักและการเสริมสร้างศักยภาพ (2011-2012) ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, การฝึกอบรม การประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ
- การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติในการเจรจาต่อรองเรื่อง FLEGT (มิถุนายน ปี 2011) ซึ่งคณะกรรมการมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- การวิเคราะห์การไหลเวียนของไม้และการควบคุมในปัจจุบันในประเทศไทย (กันยายน 2011-มีนาคม 2012) เป็นการ
ร่วมจัดโดย กรมป่าไม้ ประเทศไทย และ EFI’s EU FLEGT Asia programme.
- การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านป่าไม้ (มีนาคม. 2012) มีการนำเสนอโดย อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำนักงานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม (2012) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และเกษตรกร
กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ
- รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาจัดทำหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง VPA เสนอกระทรวงการต่างประเทศ ให้กรมยุโรปและกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย หนังสืออย่างเป็นทางการจะถูกส่งไปยังคณะผู้แทนสหภาพยุโรปต่อไป
- สรุปการทำงานก่อนการเจรจาและการชี้แจงกรอบการเจรจาโดยคณะกรรมการระดับชาติ FLEGT
- ประเทศไทยได้ดำเนินงานเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและระบบประกันไม้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กันไปด้วย
แผนงานในอนาคต
- 23 กรกฎาคม 2012 ประเทศไทยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Stakeholder Mapping for EU-FLEGT VPA Negotiations: Preparation by Thailand” โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป EFI FLEGT เอเชียโปรแกรม
- 26 กรกฎาคม 2012 จะมีการประชุมผู้มีส่วนได้เสียจาก "ผลกระทบและกลยุทธ์ระเบียบไม้แปรรูปของสหภาพยุโรป สำหรับการส่งออกไม้ไทยไปยังสหภาพยุโรป" ร่วมจัดโดยคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปและกรมป่าไม้ 
                7. ความคืบหน้าของการดำเนินงานของอาเซียน ROK Cooperation (AFoCo)
                                ที่ประชุมรับทราบข้อมูลจากตัวแทนของเกาหลีใต้เกี่ยวกับสถานะความคืบหน้า "ความตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านป่าไม้ (AFoCo)" ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2012 ในการประชุม ASEAN-ROK Summit ครั้งที่ 14 ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซีย