วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 07:%M
    แบบฟอร์ม      

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาค้ำประกัน
แบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก.พ.
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของกรมป่าไม้
แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม
แบบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน
ใบลาไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบฟอร์มแจ้งวันเดินทางไปต่างประเทศ

 

   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทางราชการ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย แต่ละดูงาน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการชดใช้เงิน กรณีทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย และปฏิบัติงาน