รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม ณ ต่างประเทศ


รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการสัมมนา หัวข้อ 2019 Seminar on Forest Law Enforcement and Government for Officials from Developing Countries ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Regional Wrap-up Seminar on Reviewing the Draft Final Study Report on Data Collection Survey on the Basin Management and Environmental Conservation in Mekong River Basin” วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การฝึกอบรม AFoCO Regular Traini […]


รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Strategy of Timber Trade among the LMC Countries” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร “การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่ […]


รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการฝึกอบรม Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation ระหว่างวันที่ 7-26 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Seminar on High Value-added Foresty Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Training Course on Bamboo Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 21 เมษายน -12 มิถุนายน 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสห […]