การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวปรารถนา มีสินเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไน การประชุมฯ มี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีรัฐมนตรี/ผู้แทนจาก ASEAN 10 ประเทศ ASEAN Secretariat ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ คือ IRRI, USABC, Grow Asia รวมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมฯ รวมประมาณ 250 คน
1.การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1.1 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562
1.2 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรและป่าไม้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 19 และการประชุม ASEAN-India ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
1.3 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
1.4 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 19 และการประชุม ASEAN-India ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
1.5 การศึกษาดูงาน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ: มีการรับรองเอกสาร 4 ฉบับ คือ
– Regional Community Forestry Participatory Assessment Tool
– Regional Agroforestry Training Manual
– ASEAN Guidelines for Detecting and Preventing Wildlife Trafficking
– ASEAN Voluntary Code of Conduct on Imports for Forest & Timber Companies
รวมทั้ง มีการลงนามใน MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme (2019-2024) ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 42 และการประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไป จะมีขึ้น ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

การประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course – AITC)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course – AITC) ซึ่งจัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ โรงแรมทีเค พาเลชแอนท์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นั้น ได้เสนอหลักสูตร International Training Course on Sustainable Forest Management for Poverty Reduction and Food Security in Thailand : Harmonizing Local People and Forests in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs)

1 2 3 17