วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.

1

วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.ในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค 3 โครงการ (ไทย,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย) (ไทย,มาเลเซีย) (ไทย,เวียดนาม) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้กับสาธารณรัฐเกาหลี (AFoCo) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล