เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม Download แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ เอกสารประกอบการประชุม 6.1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ดร.สุเทพ  จันทร์เขียว) 6.2 สถานการณ์ปัจจุบันของการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (นายจิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์) 6.3 การถอดบทเรียนการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเก […]