ความเป็นมาของหน่วยงาน

1

                                          สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

ความเป็นมา

สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ แต่เดิมคือส่วนวิเทศสัมพันธ์    สังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ   จัดตั้งขึ้นเป็นสำนัก เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นหน่วยงานภายในขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ การเจรจา การกำหนดท่าที และการดำเนินงานด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ     

 2. ศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล ในการกำหนดท่าทีของกรมป่าไม้ สำหรับการเจรจา และปฏิบัติงานตามความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

3. ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องทุน แผนงาน และงบประมาณ สำหรับการปฏิบัติงานตามโครงการระหว่างประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ และการอนุมัติตัวบุคคล

4. ดำเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศ

5. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการดำเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้

6. ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย