การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้การจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ได้พัฒนาและเป็นสากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้จัดหลักพร้อมหน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากภูฎานศึกษาดูงานด้านการจัดการป่าไม้ของไทย

ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการและโครงการพิเศษระหว่างประเทศ ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้จัดการศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากภูฎานศึกษาดูงานด้านการจัดการป่าไม้ของไทย ในหัวข้อ “Best Practices on Sustainable Forest Management and Wood Industries in Thailand” โดยได้นำคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากภูฎานศึกษาดูงานการแปรรูปไม้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ของเอกชน พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการอุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

Read more