การประชุมหารือภาพรวมการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงต่างๆ

นายสภทล์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือภาพรวมการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงต่างๆ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเป้าหมายการดำเนินการด้านการต่างประเทศของกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2562-2564 และอนุสัญญา/พิธีสาร/ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย

ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไมีระหว่างประเทศ (นายมนตรี อินต๊ะเสน)ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน ภายใต้โครงการสนับสนุนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการป่าชุมชน ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย (Facilitating the Participatory Planning of Community-based Forest Management Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in the Philippines, Indonesia and Thailand) และโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคามในระบบนิเวศพื้นดินที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in … Read more การติดตามการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย

การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้การจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ได้พัฒนาและเป็นสากล ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้จัดหลักพร้อมหน่วยงานภาครัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

thไทย
en_USEnglish thไทย