ติดต่อองค์กร

1

  

   ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ

กรมป่าไม้ ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤส
 

เลขที่ ๖๑  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๓, ๕๐๓๗, ๕๐๓๔, ๕๐๓๕ โทรสาร: ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๓