การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้กฏหมายด้านการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ 
 

 

 
   นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ  และ นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้กฎหมายด้านการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” โดยการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมายด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และกฎหมายที่ดิน เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมเสนอปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ในปีงบประมาณ 2556 และปีต่อๆไป โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาพื้นที่ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555
วิทยากร :
             1. นางวนิดา  พรไพบูลย์  นิติกร 8 ว และนิติกรชำนาญการพิเศษ
             2. นายอนันต์ มิตรคุณ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ