"บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน"

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

 

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 


 

อำนาจหน้าที่ ส่วนอำนวยการ

 

     (1)   กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
     (2)   กำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านระบบสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภััณฑ์ และยานพาหนะของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
     (3)   กำกับ ควบคุม ดูแลอัตรากำลังของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
     (4)   ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และประสานงานในภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
     (5)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีองค์ประกอบดังนี้ 

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป


รับผิดชอบงาน

      - เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานธุรการ การจัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือ
      - งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
      - งานเกี่ยวกับระบบข้อมูลอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งข้อราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
      - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  บุคคลากร

 

นางมนตรี ทองฉอ้อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
  น.ส. วรปรียา พระวิวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายฯ
  นายสมเกียรติ เสนานุช
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.วิชชุดา สามิภักดิ์
พนักงานทั่วไป บ 2
(สังกัดกรมอุทยานฯ มาช่วยปฏิบัติราชการฯ)
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.สาธิตา ทาบทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  นายชยุตพงศ์ ศรีสิทธิพิศาลภพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.กัลยกร เชื้อเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.เบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.ดวงแก้ว อาจคงหาญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
  นายเจษฎา อินต๊ะรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
  นายคมสันต์ วัจรา
ช่ายไฟฟ้า
ประจำฝ่ายฯ
  นายศุภชาติ เขตสูงเนิน
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
  นางสมศรี เขตสูงเนิน
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.มณฑิรา ทองบ่อ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.ปราณี น้ำใจ
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
  นายวัฒนะ ชาวไร่อ้อย
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ
  นางวิไล พลุ่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร
ประจำฝ่ายฯ

 2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รับผิดชอบงาน

      - เกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ
      - การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
      - ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนงาน และการเร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
      - การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

  บุคคลากร

  นางสุภาพร แสงละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
  น.ส. พรพิมล โรทะกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.ปิยธิดา แสงอนุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.กนกวรรณ อันสุกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  นายปริญญา สมอดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.สุภาวดี ธีระธนนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.นพรัตน์ ศรีพร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  นางวัชรินทร์ มียอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.นันทิกาญจน์ โฉมงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ
  นายวีระพล จันทร์ดำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ
  น.ส.กุลปาลี ทรรพนันท์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ประจำฝ่ายฯ
  นายมนตรี ชมชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
 
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-5797583