ที่ ทส 1601.2/6388 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน

ทส1601.2/18159 ลว 4 กย 62 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560