ทส1601.2/16050 ลว 7 สค 63 เรื่อง การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทส1601.2/6788 ลว 31 มีค 63 เรื่อง ขอส่งคู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ทส1601.2/6083 ลว 23 มีค 63 เรื่อง การอนุมัติหลัการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disese 2019 : COVID-19)

ที่ ทส 1601.2/6388 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน