การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ กรมป่าไม้

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มคองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายอุดม หิรัญพฤกษ์ เป็นประธานในการประชุม » Read more

ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก

วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจิรยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นางสาววารุณี โยธานันท์ นักทรัพยากรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก » Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมป่าไม้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

» Read more

การประชุมเพื่อมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ , นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการประจำกลุ่ม ฯ ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ฯ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส

» Read more

1 2 3 4 5 8