โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยพระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ พระวิทยากรจาก “กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม”

…..วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๔๕ น. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ » Read more

โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ภายใต้หัวข้อ “KM DAYS 2019 รู้รอบด้านงานป่าไม้”

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมในโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ภายใต้หัวข้อ “KM DAYS 2019 รู้รอบด้านงานป่าไม้” » Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” โดยวิทยากรจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ นำโดยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้, นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับเชิญวิทยากรและทีมงานจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มาให้ความรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรสังกัดส่วนกลางของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ » Read more

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนเข้าพรรษา) ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้และสำนักบริหารกลาง จำนวน ๗ ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
» Read more

1 2 3 4 5 10