คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อ ๑๔ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ตาม ข้อ ๑๕ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


             ๑. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์          ประธานกรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


            ๒. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๓. นายจิระศักดิ์ ชูความดี          เลขานุการ และกรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๔. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๕. นายจุมพฏ ชอบธรรม          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


            ๖. นางสาวเรณู สุวรรณรัตน์          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๗. นายบพิตร เกียรติวุฒินนท์          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้