คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อ ๑๔ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก.พ. ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ ตาม ข้อ ๑๕ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


             ๑.นายอุดม หิรัญพฤกษ์          ประธานกรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๒.นายสุชาติ กัลยาวงศา          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๓.นายคงศักดิ์ มีแก้ว          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๔.นายพิชัย เอกศิริพงษ์          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


            ๕.นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


            ๖.นางสาวเรณู สุวรรณรัตน์          กรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้


             ๗.นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล          เลขานุการคณะกรรมการจริยรรม ประจำกรมป่าไม้