การประชุม ITA ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หนังสือเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


 วาระการประชุม


 วาระการประชุม (ย่อ)


 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

แบบฟอร์ม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : (IIT)


แบบฟอร์ม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)