การประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมป่าไม้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

» Read more

การประชุมเพื่อมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ , นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการประจำกลุ่ม ฯ ได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม ฯ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส

» Read more

การประชุมการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม ฯ ได้จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

» Read more

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (International Anti-Coruption Day) ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำกลุ่ม ฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (International Anti-Corruption Day) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ๒ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

» Read more

1 4 5 6 7