โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” โดยวิทยากรจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ นำโดยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้, นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับเชิญวิทยากรและทีมงานจาก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” มาให้ความรู้ทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรสังกัดส่วนกลางของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ » Read more

กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนเข้าพรรษา) ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้และสำนักบริหารกลาง จำนวน ๗ ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
» Read more

การตรวจนับคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔ (๒), ๑๔ (๓) และ ๑๔ (๔)

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ นำโดย นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานกรรมการในการตรวจนับคะแนนการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔

» Read more

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักบริหารกลาง ได้ส่งบุคลากรในสังกัด รวม ๑๖ ราย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร » Read more

1 2 3 4 5 6