การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒)

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒) » Read more

การประชุมชี้แจงหน้าที่และภารกิจประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจิระศักดิ์ ชูความดี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้ให้เกียรตินัดประชุมชี้แจงหน้าที่และภารกิจประจำกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ » Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

…..วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานในกรมป่าไม้ จำนวน ๖๐ ราย » Read more

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

» Read more

1 2 3 4 7