สำนักจัดการป่าชุมชน

Community Forest Management Bureau

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
 

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

News image

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนการเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกรมป่าไม้ต่อไป  อ่านต่อ...

News image

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ป่าชุมชน ดอนเจ้าปู่ บ้านกุดดุก  ตำบลทรายมูล อำเภอน้้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  อ่านต่อ...

News image

            โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู พื้นที่แปลงปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน (Food Bank) และแปลงส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ป่าชุมชนของเกษตรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย อ่านต่อ...

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎร หลักสูตร " การพัฒนาเครือข่ายป่าไม้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 อ่านต่อ...

ความก้าวหน้าและแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า อ่านต่อ...

ข่าวทั้งหมด:: Hot New

-
+
5
cmf_01.jpg

About | Deam Life | Terms


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

สำนักจัดการป่าชุมชน


กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900