สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ…


ตามที่กรมป่าไม้ ได้นำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (old.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 ดังนี้

เอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1