ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี)


โทรศัพท์

+6677355029อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายหรรษา เรืองชัย

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (สุราษฎร์ธานี)

นางสาวจารุณี เกตุชาติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวนพวรรณ จันทร์โสฬส

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปิยาวรรณ ควรเรือง

นักวิชาการเผยแพร่

นายสานิตย์ เพชรนุ้ย

นักวิชาการเผยแพร่
นางสาวศุภมาศ เชาวะเจริญ

นักวิชาการเผยแพร่

นายอนันต์ เดชะ

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวศยามล นุ้ยลำพูน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายประยูร หนูปราบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายทศพล ศักดา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร