ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)


โทรศัพท์

+6625614292

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

ตำบลสงเปือย  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

รายการหันหน้าเข้าหากัน

บุคลากร

นายจักรกฤษณ์ พละกลาง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)

นางอรอุมา พละกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจารุเดือน ทุมแก้ว

นักวิชาการเผยแพร่

นางนงเยาว์ ตราศรี

นักวิชาการเผยแพร่

นายเทวฤทธิ์ เฉนียง

นักวิชาการเผยแพร่

นายธีระพล ชากรม

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

นายสุริยันต์ บุญฝั้น

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางจินตนา บุดดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร