ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


สำนักจัดการป่าชุมชนขอเชิญ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หากท่านใดทำแล้วสามารถคอมเมนต์มากันได้เลย