ค่ายเยาวชน XYZ คนรักป่า


“ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” 
ค่ายแห่งการให้ 
• ให้ความรู้
• ให้ความรัก
• ให้ความสามัคคี ในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้ของไทย ให้คงอยู่ ส่งต่อให้ลูกหลานไทย
ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562
ณ ป่าชุมชนพุน้ำร้อย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี