ครูป่าไม้ให้บริการประชาชน…เรื่อง การพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับ อบต. กำนัน และราษฎรตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ได้สำรวจแนวเขตพื้นที่บริเวณห้วยโป่ง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559

ให้ความรู้โดย เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน สจป.ที่ 3 สาขาแพร่