การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….


กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากพรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธาน ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชานชน และองค์กรเอกชน ได้มีส่วนในการรับทราบข้อมูล ทำความเข้าใจ ร่วมปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

โดยการประชุมมีรายละเอียดสรุปดังนี้
1. ความสำคัญและความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติ ป่าชุมชนพ.ศ. …. (ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
2. การเสนอความเห็นแก้ไขข้อความและเพิ่มเติม ในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. (ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
3. รับฟังความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียดในบางมาตรา