การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ


      วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักจัดการป่าชุมชน โดยส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่ ภาคเหนือ จำนวน 86 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยได้นำนโยบายถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ดังนี้
🔅 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ปี 2561
🔅 โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
🔅 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
🔅 การจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562
🔅 แนวทางดำเนินงานโครงการป่าชุมชนซ้อนทับพื้นที่อุทยานเตรียมการ และพื้นที่ส่งมอบให้กรมอุทยานฯ เพื่อกำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ 25 %
🔅 การจัดส่งข้อมูล Shape file พื้นที่การจัดตั้งโครงการป่าชุมชน
🔅 ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ….

     การประชุมในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานด้านป่าชุมชน โดยมีเป้าหมายตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) คือ “เพื่อให้ป่าไม้ไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชามีความสุข ปลูกป่าในใจคน นำพาสามัคคี”

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *