โครงสร้างบุคลากร

นายเสกสรร กวยะปาณิก
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารและแผนงาน

นางปริชาติ เจริญกรุง
หัวหน้าฝ่ายศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ป่าไม้และชุมชน
พี่เดือน แสงเดือน ธีระมูล
นางแสงเดือน ธีระมูล
นักวิชาการเผยแพร่
พี่วรรณา ธนะโชติ
นางวรรณา ธนะโชติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมคิด จันทร์ชมภู

นายสมคิด จันทร์ชมภู
นักวิชาการเผยแพร่

กฤติเดช นวนเท้า

นายกฤติเดช นวนเท้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายศุภโชค โกมารทัต
นางสาวนภาษิณี คำสิยาภรณ์

นางสาวนภาษิณี คำสิยาภรณ์
จ้างเหมาบริการด้านงานส่งเสริมและเผยแพร่

previous arrow
next arrow

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและแผนงาน

พี่เขอรื พรพรรณ เจิดอัศวสิน
นางสาวพรพรรณ เจิดอัศวสิน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธิ์

นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

พี่ดวง ชุดพนักงาน
นางสาวดวงพร เอี่ยมสำอางค์
นักวิชาการป่าไม้
พี่ปีใหม่ วรางคณา ใจคำ
นางสาววรางคณา ใจคำ
เจ้าพนักงานการเกษตร
previous arrow
next arrow

จ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

นางสาวอันทิยา อินทรักษ์

นางสาวอันทิยา อินทรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นางสาววิภาวี แก้วตาล

นางสาววิภาวี แก้วตาล
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ
นักวิชาการป่าไม้

ชะมด วิภาภรณ์ ดำรงค์ไทย
นางสาววิภาภรณ์ ดำรงค์ไทย
จ้างเหมาบริการด้านงานส่งเสริมและเผยแพร่
previous arrow
next arrow

จ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ป่าไม้และชุมชน