หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
» ศึกษา และพัฒนากระบวนการเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน
» แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยึ นวัตกรรม องค์ความรู้ทางวิชการด้านวนศาสตร์ชุมชนกับหน่วยงานทุกระดับชั้นทั้งใน และต่างประเทศ
» เสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และรูปแบบในการพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนบนฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ
» ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
» ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านป่าชุมชนในภารกิจของส่วน
» ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุของส่วน
» ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
» ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การเบิกจ่าย เร่งรัด ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
» ปฏับติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
» ศึกษาและพัฒนางานทางวิชาการด้านป่าชุมชน และระบบวนเกษตร
» สำรวจ วิเคราะห์ วางแผนพัฒนา และกำหนดรูปแบบส่งเสริมการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและสถาบันต่างๆ
» ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำหนดรูปแบบการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
» พัฒนาอาชีพด้านวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
» ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีด้านวนศาสตร์ชุมชน
» ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์ป่าไม้และชุมชน

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
» ศึกษา และพัฒนางานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าไม้เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชน
» ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับการปรับตัวของชุมชน
» บูรณาการกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน    ทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
» ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนกับหน่วยงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
» ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย