โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สนองพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตาม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙0๔ วปร.โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ต่างๆ เพื่อบรรเทาแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ให้กับประชาชน ทั้งนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ได้จัดกิจกรรมโครการจิตอาสาพัฒนาขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และประชานจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยดังนี้

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภายในโรงเรียนวัดเนินสุทธาวาส เก็บขยะทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งบำรุงรักษาต้นไม้ และทาสีรัวโรงเรียน

2. ปรับปรุงภมิทัศน์ บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก และทำความสะอาดบริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ โดยทีมงานรุกขกรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ

3. ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) โดยมีนายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม