แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ … พ.ศ. ๒๕๖๑


ลำดับที่      กิจกรรม (เกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง)
๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙(๑)-(๘) ได้แก่
– มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน
ประกาศที่ ๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
– ประกาศครบตามแผนและย้อนหลัง ๑๒ เดือน
ประกาศ กขร. เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน ตามแบบ สขร.๑ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ และปรับปรุงใหม่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ประกาศที่ ๔ เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ประกาศ กขร. เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) ประกอบด้วย
  ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ ๘ ข้อย่อย
ประกาศที่ ๕ งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
ประกาศที่ ๖ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดทำ จัดให้มี หรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารฯ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับการสืบค้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
      (๑) ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
      (๒) หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
      (๓) เอกสารแสดงพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์
      (๔) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ประกาศที่ ๗ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
       (๑) หลักสูตรที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงกรณีที่ผู้เข้าเรียนหลักสูตร หรือการฝึกอบรมต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดมาลงทะเบียน หรือชำระค่าธรรมเนียม
       (๒) หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดประจำต่อเนื่องเป็นรุ่นๆ
       (๓) หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่อาจมีการวัดผล ดูงาน เสนอรายงาน หรือการแจกวุฒิบัตร
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักสูตรหรือฝึกอบรมที่จัดเป็นเฉพาะกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว เช่น วิธีปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะ ซักซ้อมความเข้าใจ เป็นต้น
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค*มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้ว
      -มี น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๔ คะแนน)
      -มี ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙  (๘ คะแนน)
      -มี ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙  (๑๒ คะแนน)
      -มี ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙  (๑๖ คะแนน)
      -มี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๒๐ คะแนน)
หมายเหตุ : * หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หมายถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขา