เบอร์โทรศัพท์


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ส่วนอำนวยการ(ฝ่ายบริหารทั่วไป) ต่อ 101

ส่วนอำนวยการ(ฝ่ายการเงินฯ) ต่อ 107
ส่วนอำนวยการ(ฝ่ายพัสดุ) ต่อ 106
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ต่อ 102
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ต่อ 103
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ต่อ 104
ส่วนจัดการป่าชุมชุม ต่อ 105

*ด่านป่าไม้บางทราย บางทราย 038-047532
*ด่านป่าไม้บางทราย โทรสาร(แหลมฉบัง) 038-491246