มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้


สำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1205/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561