ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563….คลิ๊ก