แนวทางปฏฺิบัติสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก.


แนวทางปฏฺิบัติสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก. ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือที่ดินของรัฐ กรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุจำเป็น